Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №54

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Частично изменение на плана в                                                                            УПИ ХХVІІ в кв.59 по плана на                                                                            гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №54

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Частично изменение на плана в                                                                            УПИ ХХІХ в кв.59 по плана на                                                                            гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №53

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Промяна на ПУП в кв.2 на с.Св.                                                                            Петка. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №52

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Благоустройствени мероприятия                                                                           в района на парк “Бор”. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1, чл.147, ал.1, т.7, във връзка с чл.56 от ЗУТ, чл.69 и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №50

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО: Договор за сътрудничество. На основание чл.21, ал.1, т.13 и  т.23 от ЗМСМА,чл.16 от ЗУО и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 2 23 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №49

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Програма за решаване проблемите                                                                           на ромите по местоживеене. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с приета Програма за работа на ОбС-Велинград за първо полугодие на 2007г. и с цел интеграция на ромското малцинство, живеещо на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №48

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                         ОТНОСНО:Упълномощаване Председателя на                                                                            ОбС относно предложения до                                                                            МРРБ по молби на граждани. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, §9 и §10 от Наредба №7/22.12.03г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №47

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.   ОТНОСНО:Изменение и допълнение на  Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общ.имущество на Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗОС  и след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №46

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.                                                        ОТНОСНО:Допълнение на  чл.36 от Наредбата                                                                           за МДТ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.1 от Наредбата за МДТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №44

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.07г. с протокол №3.                                                     ОТНОСНО:Процедура за провеждане конкурс                                                                        за избор на контрольор на “ВКТВ”                                                                        ЕООД гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.35, ал.2, чл.37, ал.1, 2, 3, 4 и 5 от Наредбата за реда за учредяване на [...]

Прочети 0 Comments