Archive | Отчети RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 306/28.07.2016г.

На основаниечл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1, т. 3, чл.98, ал.3  от Правилниказаорганизациятаидейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2015 Г. /от м. юли 2015 г. до м. декември 2015 г. вкл./

 В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям за разглеждане настоящия отчет. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, След проведените местни избори на 25 октомври и балотаж на 1 ноември, Областният управител г-н Трендафил [...]

Прочети Коментарите са изключени!