Archive | Отчети RSS feed for this section

Годишен отчет ЗЕВИ

Годишен отчет ЗЕВИ

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕЕ

Годишен отчет ЗЕЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.08.2019г.-31.12.2019г.вкл.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода  01.01.2019г. – 31.07.2019г.вкл.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за изпълнение на Програмата за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Отчет за изпълнение на Програмата за 2018г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2017г.

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия 1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН). : Дейността на МКБППМН при Община Велинград през 2017г. бе насочена към  осъществяване на ефективна социално – превантивна дейност, реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за  работа с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2017 ГОДИНА 2017 – Велинград, България І. Уводна част Общинска комисия по наркотични вещества – Велинград  е обществен орган, създаден по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, като дейността на Комисията е в съответствие с националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за младежта за 2017г.

 Отчет за младежта за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 306/28.07.2016г.

На основаниечл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1, т. 3, чл.98, ал.3  от Правилниказаорганизациятаидейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!