Archive | December, 2008

РЕШЕНИЕ №521

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 18 5 3 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №520

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.   На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.11, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 и т.3 и във връзка с чл.75, ал.3, чл.80, ал.6 и чл.108, ал.5 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №519

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №518

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №517

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №516

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.5 и ал.7, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №515

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                  ОТНОСНО:Отдаване под наем на помещение в                                                                     кв.8 на с.Пашови. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №514

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и ал.3, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №513

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №512

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и [...]

Прочети 0 Comments