Archive | December, 2008

РЕШЕНИЕ №501

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   ОТНОСНО:Увеличение на „Местни приходи”                                                                     бюджет 2008г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №500

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                    На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.15 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №499

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                 На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №498

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                    На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №497

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   ОТНОСНО: „МБАЛ-Велинград” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29     Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №496

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №469

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 17.11.08г. с протокол №15.                                                   На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2008-12-18

Даване съгласие за отпускане на кредит за „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №496 , РЕШЕНИЕ №497 Даване съгласие за отпускане на сума за кандидатстване по Оперативна програма „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. РЕШЕНИЕ №498 Даване съгласие за отпускане на сума за изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  РЕШЕНИЕ №499 Участие в [...]

Прочети 0 Comments