Archive | March, 2009

РЕШЕНИЕ №127

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №126

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №125

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Частично изменение на плана за                                                                             Регулация в кв.65 на гр.Велинград На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, ал.4, чл.128, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, решение №VІІІ, взето с протокол №3 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №124

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Промяна на имотна граница в                                                                             кв.658 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР  и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №123

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: ЧИ на ПР в кв.3012 по плана на                                                                               гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №108

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО:Утвърждаване на оценка за ОПС в                                                                            кв.53 на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №122

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Разглеждане на решение №85 от                                                                             06.03.09г. след връщането му от                                                                             Областен управител-Пазарджик. На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №107

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО:Заплащане на наем за ползване на                                                                            детска градина в с.Алендарова. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА, във връзка с решение №449/21.12.2006г., заповед на Кмета на Общината №87/19.01.07г. и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №121

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Разглеждане на решение №84 от                                                                             06.03.09г. след връщането му от                                                                             Областен управител-Пазарджик. На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №120

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Разглеждане на решение №83 от                                                                             06.03.09г. след връщането му от                                                                             Областен управител-Пазарджик. На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments