Archive | March, 2009

РЕШЕНИЕ №119

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Финансиране на обекти по                                                                             Програма „ОСПОЗ” през 2009г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №118

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Изменение на чл.33, ал.1 от                                                                             Правилника за организацията и                                                                             дейността на ОбС – Велинград. На основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №117

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Схема за поставяне на нови РИЕ                                                                             в зоната на Кооперативен пазар. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.3, чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и ал.2 и чл.1, ал.7 и ал.8 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №116

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Отдаване под наем на петно в                                                                              кв.44 по плана на с.Драгиново. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното  поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №115

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Утвърждаване на оценки за УПИ                                                                             в кв.207 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с  чл.22, ал.3 от ЗОС, решение №402/24.09.08г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно  гласуване Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №105

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО:Даване съгласие за водопренос на                                                                            минерална вода от „Тони К”ЕООД                                                                            гр.Пловдив. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2  от ЗМСМА, чл.22, ал.2 от Закона за водите, Решение №93/28.04.05г. и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №114

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Възмездно удължаване право на                                                                             строеж на Али Р.Салих от                                                                             с.Кръстава. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.54 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното  гласуване Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №104

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО:Промяна на улична регулация в                                                                            кв.551 по плана  на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №113

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение                                                                             в кв.12 на с.Кръстава. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №103

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.03.09г. с протокол №6.                                                          ОТНОСНО:Прокопаване в кв.414 по плана на                                                                            гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.64 от Закона за енергетиката, чл.8, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.182, ал.2 и чл.210 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване Брой [...]

Прочети 0 Comments