Archive | October, 2009

РЕШЕНИЕ №385

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с  §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и  след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №384

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4 от ЗКИР и  след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №383

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                       На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №382

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                         На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №381

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                        На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.17, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА, чл.18 и чл.24, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №416

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.11.09г. с протокол №20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във  връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №376

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №372

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.10.09г. с протокол №17.                                                    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №371

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 16.10.09г. с протокол №17.                                                        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2009-10-16

Отпускане на средства за извършване ремонт и пускане в експлоатация на „Закрит плувен басейн, гр.Велинград“. РЕШЕНИЕ №371  Отпускане на средства за подмяна на котел и ремонт на отоплителна инсталация на сградата на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №372

Прочети 0 Comments