Archive | October, 2010

РЕШЕНИЕ №233

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост в кв.18 на с.Юндола. На основание чл.21,ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №232

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Велинград за авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ по одобрен проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Грашево” На основание чл.21,ал.1, т.10, т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №231

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Баланс, отчет за приходи и разходи и собствен капитал на „Стройком в ликвидация” ЕООД. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №230

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Предложение от Ликвидатора на „Стройком в ликвидация” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №229

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Предложение от Ликвидатора на „Стройком в ликвидация” ЕООД. На основание чл.21,ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №228

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Предложение от Ликвидатора на „Стройком в ликвидация” ЕООД. На основание чл.21,ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговски [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №227

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Предложение от Ликвидатора на „Стройком в ликвидация” ЕООД. На основание чл.21,ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №226

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Предложение от Ликвидатора на „Стройком в ликвидация” ЕООД. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговски [...]

Прочети 0 Comments