Archive | November, 2010

РЕШЕНИЕ №293

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план за кв.”Буков дол”.          На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.129, ал.1 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №292

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план за кв.”Асфалтова база”.          На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.129, ал.1 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №291

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план в кв.239 на гр.Велинград.          На основание  чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2  от   ЗМСМА, чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №290

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Изменение на подробния устройствен план в кв.10 на с.Света Петка.          На основание  чл.21, ал.1, т.8  и   т.11, ал.2 от   ЗМСМА , чл.8,  ал.1 и  чл.11, ал.1 от ЗОС;  § 8  и  чл.134,  ал.1, т.1 и т.2,   ал.2,  т.1  от ЗУТ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №289

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план  в кв.11 по плана на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №288

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация в кв.23, кв.24 и образуване на нов квартал 24А по плана на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №287

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на ПУП – схема за трасе на кабелна линия от сградно отклонение на бул.”Съединение” до кв.58 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №286

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на ПУП – схема за ел.захранване около възлова станция „Плажа”. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №285

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Утвърждаване на постоянен статут на едноетажен търговски обект в кв.408 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.11, ал.1 от ЗОС, чл.56 и §17, ал.1 от ЗУТ, в [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №284

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17. ОТНОСНО: Даване постоянен градоустройствен статут на едноетажен търговски обект, находящ се в кв.312 на гр.Велинград. На основание чл.21 , ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.1 и чл.11, ал.1  от ЗОС , чл.56  и § 17 ал.1 от [...]

Прочети 0 Comments