Archive | March, 2011

РЕШЕНИЕ №94

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на подробния устройствен план в кв.17 на с.Юндола.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.134, ал.2, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №93

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация в кв.39 по плана на с.Юндола.          На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №92

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с верни граници в кв.236 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.62, ал.3 /изр.2/ от Наредба №3 от 28 април 2005г. за съдържанието, създаването [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №91

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с верни граници в кв.328 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.62, ал.3 /изр.2/ от Наредба №3 от 28 април 2005г. за съдържанието, създаването [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №90

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Частично изменение на плана за улична регулация в кв.420А на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №89

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на съсед на уличната мрежа за частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.”Ведрото чуките” с.Долна Дъбева.          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №88

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на собственик на уличната мрежа за схема за електрозахранване в м.”Джестов въбел” по КВС на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №87

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик на уличната мрежа за изработване на план-схема за трасе от ул.”Латинка” до ул.”Калъчов мост”.          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Глава ІV от ЗУТ – мрежи и съоръжения [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №86

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на помещение в старата сграда на училището в с.Пашови.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.92, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №85

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на имот за поставяне на временен търговски обект, находящ се в двора на СОУ „М.Драгинов”.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда [...]

Прочети 0 Comments