Archive | March, 2011

РЕШЕНИЕ №84

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем  на помещение за поставяне на антена на мобилен оператор.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №83

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение находящо се на приземен етаж, УПИ ХV-Здравна служба, кв.45 на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №82

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Отдаване под наем на 6 бр. петна за поставяне на временни търговски обекти – павилиони за тотопунктове на територията на Общината.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.51б [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №81

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на помещение, находящо се в приземен етаж на ОУ „Г.С.Раковски” – с.Медени поляни.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №80

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на магазин №17, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №79

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Одобряване оценка за ликвидиране на съсобственост в кв.01 на с.Драгиново.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №42/24.02.2011г. на ОбС – Велинград и  след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №78

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Одобряване оценка на ? ид.ч. от общински имот в кв.189 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №40/24.02.2011г. на ОбС – Велинград и  след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №77

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Одобряване оценка за общинската част на УПИ №VІІ-25, кв.02 на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №41/24.02.2011г. на ОбС – Велинград и  след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №76

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Одобряване на оценка за замяна на имоти между Община Велинград и н-ци Осман Ахмедов Шарков.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №75

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Одобряване тръжна цена за продажба на УПИ №ХХІ-7790, кв.274 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС,в изпълнение на решение №244/28.10.2010г. на ОбС – Велинград и  след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments