Archive | March, 2011

РЕШЕНИЕ №74

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Одобряване тръжна цена за продажба на УПИ №ХХ-7790, кв.274 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС,в изпълнение на решение №244/28.10.2010г. на ОбС – Велинград и  след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №73

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Одобряване оценка за ОПС в УПИ ХХІІІ-634, кв.53 на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №72

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на урегулиран поземлен имот в кв.414Б по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от Наредбата за реда [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №71

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба на урегулирани поземлени имоти, находящи се в с.Побит камък.             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от Наредбата за реда за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №70

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост  на общински имот в УПИ №ІІІ-8, кв.09 на с.Медени поляни.          На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и  след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №69

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Одобряване на сума за извършени СМР по договор между Община Велинград и Руси Малинов Пелтеков.          На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №68

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Изменение на Решение №36/24.02.2011г.          На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,чл.14, ал.8 от ЗОС, във връзка с Решение №36/24.02.11г.на ОбС – Велинград,  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №67

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Преименуване на улица „Асфалтова база” в улица „Здравец”          На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, постъпила молба с вх.№032-02-292/01.03.11г. от жители на кв.”Асфалтова база” относно промяна на името на ул.”Асфалтова база” и във връзка със задължението на Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №66

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Закриване на целодневна група в  ЦДГ „Кокиче” с.Грашево.          На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.10, ал.7 от Закона за народната просвета и чл.31 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл.2, ал.7 от Наредба [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №65

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Приемане Културен календар за 2011г. на Община Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments