Archive | January, 2012

РЕШЕНИЕ №31

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение №2 УПИ I –„ за минерален плаж, търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр. Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №30

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение №1 УПИ I –„ за минерален плаж, търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр. Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №29

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение УПИ II – „за младежки дом и обществени услуги” в кв.47 на гр. Сърница за срок от 10г. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №28

ОТНОСНО: Одобряване оценка за ПУП на УПИ № IX,кв.15, с. Пашови, община Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №44/22.12.2011г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №27

ОТНОСНО: Даване съгласие за упълномощаване на служител от Общинска администрация за подписване на акт за непълноти в одобрения план на гр. Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, §5 /7/ от Преходните [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №26

ОТНОСНО: Промяна отреждането на УПИ №XXXII-6521 – „За спорт и услуги” в кв. 344 по плана на гр. Велинград, в ново за ЖС и услуги, както и за ново застроително петно до три етажа. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.7, чл.134, ал.1, т.5, чл.135, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №25

ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация и застрояване, засягащ УПИ № XV -3797,3802,3803,3804 в кв.107 по плана на гр.Велинград за промяна преотреждането на парцела с ново „Автогара с едно место, търговия и услуги, както и ново застроително петно. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 и във връзка [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №24

ОТНОСНО: Създаването на доброволно формирование за защита при бедствия към функция „Отбрана и сигурност” при Община Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.41 от Закон за защита при бедствия, Решение №392 на Министерски съвет от 20 юни 2008г., приложение №2б, към т.2а, номер по ред 5, ПМС 143/20.06.2008г. за приемане на Наредба [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №23

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за защита при бедствия на община Велинград. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9, ал.11 от Закон за защита при бедствия, във връзка с чл.18, ал.3 от ЗЗБ и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №22

ОТНОСНО: Приемане на планове за действие към Общински план за защита при бедствия на община Велинград. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9, ал.2 и ал.11 от Закон за защита при бедствия, във връзка с чл.18, ал.3 от ЗЗБ и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» [...]

Прочети 0 Comments