Archive | January, 2012

РЕШЕНИЕ №21

ОТНОСНО: Именуване на улици. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград Р Е Ш И: 1.Именува: -улица с ос.т. от №1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-2473 – улица „Стефан [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №20

ОТНОСНО: Продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на минерална вода №003497/14.01.2005г. издадено от МОСВ на г-жа Цвета Андонова. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78 и във връзка с чл.112 и чл.103 от Закона за водите и чл.41, ал.2 от ЗОС и постъпила молба с вх.№032-02-1804/17.10.2011г. от Цвета Андонова Андонова от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №19

ОТНОСНО: Одобряване на геодезическо заснемане с верни имотни граници на ПИ пл.№104 в кв. Крушата на гр. Сърница. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №18

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ № XIII-194, кв.9 по плана на с. Драгиново. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1, §8 от ЗУТ, становище на главен архитект [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №17

ОТНОСНО: Поправка на кадастрален план на нов имот №8536 в квартал №299 по действащия план на гр. Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, във връзка с чл.208 от ЗУТ , чл.62, ал.3 /изр.2/ от Наредба №3 от 28 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №16

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване върху общинска земеделска земя в м.”Трълско дере” и „Грънчарица”. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №15

ОТНОСНО: Сключване на договор за правна помощ и съдействие, предвид потребността на Общински съвет Велинград с адв. Иво Лулчев. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 4 9 28 29 Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №14

ОТНОСНО: Изменение на решение №230/12,08,2011г. относно ОПРР по Проект „ Ремонт, обновяване и оборудване на МБАЛ Велинград”. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №13

ОТНОСНО: Определяне на представител от ОбС –Велинград в състава на Общинската комисия по чл.7,ал.2 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето. На основание чл. 21, ал.1, т.19 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с правомощията по чл.3, ал.1 от ППЗЗД на Общински съвет – Велинград за приемане на Общинска програма за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №12

ОТНОСНО: Утвърждаване състава на Общинска комисия по наркотичните вещества. На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.5 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 [...]

Прочети 0 Comments