Archive | November, 2012

РЕШЕНИЕ №419

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.38 от Решение №96/2012г. на ОбС Велинград и постъпило Заявление с вх.№028-01-857/03.10.12г. от „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД – София с ЕИК №121577013, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №442

  На основание с чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :     Приема Наредба за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №441

На основание чл.21, ал1, т.6, ал.2 от ЗМСМА, чл.9а и чл.18 от Закона за Общинските бюджети, чл.50 от Указ №883 за прилагане закона за нормативните актове, чл.76 ал.3, чл.79, чл.80 от Закона за нормативните актове  и поради възникване на необходимост от извършване на разходи по бюджета след неговото приемане и след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

РАЗДЕЛ I Общи положения Чл.1.(1) С тази наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност. (2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №410

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Изменя Решение №385 от проведено на 30.10.2012г. заседание на Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №418

На основание чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.38 от Решение №96/2012г. на ОбС Велинград и постъпило Заявление с вх.№032-01-875/09.10.12г. от „СБР-НК“ ЕАД – София с ЕИК №130344823, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №409

На основание чл.45, ал.4 и ал.7, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 15 11 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             Изменя [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №417

На основание чл.21 ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.28, т.9 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, чл.155 от ТЗ, както и представения правен анализ за предприемане на законосъобразни действия относно разпореждане с дружествения дял на община Велинград [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №416

На основание чл.21 ал.1, т.9 от ЗМСМА, както и представения правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите  на община Велинград в „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ” ООД, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №415

На основание чл.21 ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.29, ал.1 т.6  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, както и представения правен анализ за предприемане на законосъобразни действия за защита на интересите  на община Велинград в „АТЛЕТИК” АД, [...]

Прочети 0 Comments