Archive | November, 2012

РЕШЕНИЕ №433

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  §27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №432

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : 1.Упълномощава Кмета на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №431

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.129, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №430

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл.129, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №429

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и т.18 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : 1.Одобрява план схема за обект [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №428

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

Справка за приходите от туристически данък

 

Прочети 0 Comments

ИНТЕРВЮ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС – ВЕЛИНГРАД ДИЯНА КЕХАЙОВА ПРЕД “ТЕЛЕКАБЕЛ – ПАЗАРДЖИК” ПО СЛУЧАЙ ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ

НА 07.11.2012 СЕ НАВЪРШИ ЕДНА ГОДИНА, ОТКАКТО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  (МАНДАТ 2011-2015) СЕ ВРЕКОХА,  ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ,  ДА СЕ   РЪКОВОДЯТ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,  РАБОТЕЙКИ  В ИМЕТО НА ТЯХНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ ИНТЕРВЮ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД  ДИЯНА КЕХАЙОВА ПРЕД ‘ТЕЛЕКАБЕЛ – ПАЗАРДЖИК’ ПО СЛУЧАЙ  ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ  А.УЗУНОВ:  Г-жо Кехайова, [...]

Прочети 0 Comments

“ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ВЕЛИНГРАД ПАРТНЬОР НА НАУЧЕН ФОРУМ, ОБСЪЖДАЩ МУЗИКАЛНИЯ И ТАНЦОВ ФОЛКЛОР В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ”

      Велинград бе домакин на научна кръгла маса (23, 24, 25. XI.  2012 г.)  на тема  ’Музикален и танцов фолклор в Северозападните Родопи. Регионално проучване – културни взаимодействия – преселничество’.  Организатори на  научния форум са Югозападен университет ‘Неофит Рилски’ – Благоевград,  Институтa за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН и Исторически [...]

Прочети 0 Comments

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.40, ал.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.62, ал.4 от НРПРУОИ и постъпило предложение за замяна с вх.№028-01-994/23.11.2012г. от „Филм – Комерс” ЕООД, Община Велинград обявява данни за имотите предмет на предложението за замяна, а именно:  недвижим имот – апартамент №1, със ЗП – 55.91 кв.метра, ведно с 12% [...]

Прочети 0 Comments