Archive | November, 2012

ЗАПОВЕД №1717

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД         З  А  П  О  В  Е  Д  №1717                     Велинград  23.11.2012 година             На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД № 1716

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД           З  А  П  О  В  Е  Д            № 1716                    Велинград  23.11.2012 година               На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 [...]

Прочети 0 Comments

ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ

Уважаеми господа, Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ, която ще се проведе на 01.12.2012 г. от 10 часа на територията на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ в гр. Велинград. Инициативата „ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ“ се организира от Службата за съвети в областта на биологичните ресурси (БИОРЕС) на Лесотехнически университет с [...]

Прочети 0 Comments

Дневен ред на предстоящо заседание което ще се проведе на 29.11.2012г. /четвъртък/ от 09,30ч.

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №405/30.10.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Докл.:Д.Кехайова Изменение на Решение №385 /30.10.12г.за закупуване на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора с увреждания на ДЦВХУ гр.Велинград. Докл.:инж.П.Кондев Изменение на програмата за капиталови разходи на Община [...]

Прочети 0 Comments

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както следва :          §1.Изменя чл.12, ал.3,както следва: „ Има първоначална оценка не по-малка от 1 000лв.”          §2. Изменя чл.23,ал.1,т.1, както следва [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №386

ОТНОСНО: Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2012г тук.

Прочети 0 Comments

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М.АПРИЛ 2012Г. –М.ЮНИ 2012г

  № по ред Р Е Ш Е Н И Е Изпълнител Отчет 165/26.04.2012г.                 Общински съвет не прави корекция на Решение №203 от 30.09.2010г.     Отказ за изменение 166/26.04.2012г. Изменя Решение №133/29.03.2012г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, както следва: Текста на т.20 [...]

Прочети 0 Comments

Проек за изменение на наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

ДО Г-н КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В изпълнение на Решение №157/29.03.2012 г. на ОбС Велинград, предлагам Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти, който [...]

Прочети 0 Comments