Archive | December, 2012

РЕШЕНИЕ №460

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №459

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №458

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, Решение №404/30.10.2012г. на ОбС – Велинград, Доклад относно одобряване на оценка, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №457

ОТНОСНО: Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „Марина МК2010”ЕООД гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, §7 на Решение № 96/23.02.2012г. на  ОбС–Велинград и в изпълнение на т.4 от Решение №  257/20.09.2011год. на ОбС–Велинград, след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №456

ОТНОСНО:Оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево чрез прехвърляне правото на собственост върху 1436бр.имоти от Общинския поземлен фонд с общ размер 2570дка находящи се в землището на с.Грашево. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35,ал.4 от ЗОС; чл.38, ал.1, т.10 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС; чл.20, ал.2 от ЗСПЗЗ и чл.27, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №455

ОТНОСНО: Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Велинград. На основание чл.17, ал.1, т.10 и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №454

Р Е Ш И :   Определя  промилите  за такса  битови отпадъци на Община Велинград за 2013г. На база по -високата от данъчна оценка и отчетна стойност на имота, както следва: Типология на имота За събиране на битовите отпадъци и третирането им до депата за битови отпадъци, осигуряване на съдове за битови отпадъци-чл,66,ал.1,т.1 и 2 [...]

Прочети 0 Comments

Писма до участниците на МБАЛ

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №476

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Наредба за безплатното и униформено облекло и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             Предоставя средства за осигуряване на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №475

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОбС, в изпълнение на Решение №447/29.11.2012г. на ОбС – Велинград, във връзка с предоставена нотариално заверена декларация с рег.№1961/18.12.12г. от „Филм-Комерс” ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Владислав Любенов Георгиев и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments