Archive | December, 2012

РЕШЕНИЕ №474

На основание чл.45, ал.4 и ал.7 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №473

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с цел осигуряване на средства за изграждане на скулптурна композиция на входен знак /скулптурен символ на Велинград/ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №472

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №453

На основание чл.21, ал.1, т.7 ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             Приема Наредба за определянето и администрирането на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №471

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №452

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА, чл.34, ал.3, чл.44, ал.1 и ал.2  от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговски дружества  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №451

На основание чл.21, ал.1, т.24, чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №470

На основание чл.45 ал.5 и ал.7 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 18 0 1 19 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             Отменя [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №450

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.13, ал.2, т.2, чл.44, ал.1 и чл.78, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС –Велинград и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 [...]

Прочети 0 Comments

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА 2013г.

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА /ПРОБЛЕМА/ Срок за обсъждане Вносител Обсъжда се от: 1. Отчет за изпълнението на програмата на Об.С- Велинград 2012г. м. I Общински съвет ПК към ОбС 2. Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост и очакваните приходи за 2013г. Състояние и ефективност на  общинската собственост. м. I Общинска  администрация [...]

Прочети 0 Comments