Archive | June, 2014

Водоснабдяване на с. Чолаково – външен водопровод

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД    Уважаема госпожо Председател, На основание чл. 35,ал.3 от ЗОС и Наредбата по чл.8,ал.2 от ЗОС   за продажба на земя  в която попада част от жилищна сграда построена с Договор за ОПС от 18.11.1987 год. на Сабри Ахмед Далов в общински недвижим имот –ПИ №006090 с площ 1,683(едно цяло и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД Уважаема госпожо Председател, Във връзка с изпълнение Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2014 год. и постъпили заявления и молби за продажба на общински поземлени имоти-земеделска земя, предлагам следния проект: ИВАН ЛЕБАНОВ Кмет на Община Велинград    Изготвил: Неделко Шаламанов Съгласувал: Юрист Владимир Десподски Георги Янев Н-к отдел [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от “СТИМ АУТО 2001” ЕООД, гр. Велинград, ул. “Винчо Горанов” № 15, за инвестиционно предложение “Дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, както и сервизно обслужване на МПС, които са в движение ”

       Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на Стоимен Венелинов Керин за “Дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, както и сервизно обслужване на МПС, които са в движение” , ПИ № 006130 индустриална част “Стопански двор №1″ землището на гр. Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!