Archive | December, 2014

РЕШЕНИЕ№ 384

На основание чл.147, ал. 2, във връзка с чл.137, ал.1, т. 4 от ТЗ,  чл.11, ал.1, т.4 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.66, ал.1, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №383

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,  писмо изх.№РД-03-1028/29.10.2014г. на Окръжен съд –Пазарджик и писмо с изх.№3888/13.11.2014г. на Апелативен съд – Пловдив и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29             Общински съвет – Велинград,                                                            [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №382

      На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, относно ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012 г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД, за финансиране на изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на В и К мрежи и съоръжения в с.Грашево, община Велинград” по мярка 321 ”Основни услуги [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград ведно доклад и мотиви

                                                ДО                                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, приложено Ви представям за разглеждане на заседание на ОС-Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград ведно доклад и мотиви

ДОКЛАД И МОТИВИ          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Предлагам на вашето внимание доклад във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград с мотиви, съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове. Причини: Наличие [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от обществено обсъждане гр. Велинград на 28.11.2014 г. /петък/ 17:30 ч.

Протокол от обществено обсъждане гр. Велинград на 28.11.2014 г. /петък/ 17:30 ч.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от обществено обсъждане с.Кръстава на 27.11.2014 г. /четвъртък/ 18:00 ч.

Протокол от обществено обсъждане с. Кръстава на 27.11.2014 г. /четвъртък/ 18:00 ч.

Прочети Коментарите са изключени!

Благотворителен концерт

     На 5 декември 2014г. от 17.30 часа в ОНЧ “Св.Св.Кирил и Методий” ще се състои Благотворителен концерт под надслов”Един град-за едно дете”, с цел набиране на средства за Красимир Димитров. Участници в инициативата са ЦДГ “Еделвайс”, ансамбъл “Чепино”, Вокална група”Караоке”, Танцов клуб “Надежда” и СК  ”Импулс”. Да дадем частица Надежда от себе си! [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

     Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции:        Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление тук.        Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ тук.        Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център [...]

Прочети Коментарите са изключени!