Archive | December, 2014

РЕШЕНИЕ №443

                                                                                                               На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №442

                                                                                                              [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №441

                                                                                                                  На основание чл.21,ал.1,т.8 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №440

  На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с ал.2 от ЗМСМА и на основание §27,ал.2,т.1 и т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №439

                                                                                              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА във връзка с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №438

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 29, т.2, чл. 30, чл. 37, т.2 и чл.38 от Решение № 96/2012г. и Решение № 344/30.10.2014г. на ОбС-Велинград след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №437

На основание  чл.21 ал.1, т. 24  и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 2 25 29             Общински съвет – Велинград,                                                                   Р  Е  Ш  И: Приема отчет по изпъление решенията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №436

На основание  чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29             Общински съвет – Велинград,                                                                   Р  Е  Ш  И: 1. С оглед предотвратяване на бъдещи претенции против [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №435

На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №434

                  На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и с цел изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2014г., и изменение на Решение №334/30.10.2014 на ОбС-Велинград и  след проведено поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!