Archive | December, 2016

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Интерактивна карта РИЕ РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази наредба се урежда разпространяването на информация, редът за поставяне, администриране и премахване на средствата за външна реклама, надписи, информационно-указателни табели, съобщения и други на територията на Община Велинград. Чл.2. Наредбата не се прилага при: 1. Изграждане на рекламни съоръжения по републиканската пътна мрежа извън населените [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №485/15.12.2016г.

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с 19, ал.2 от ЗУО и чл.60, ал.1 от АПК,  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:          1.Упълномощава [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №484/15.12.2016г.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от ЗПФ, относно промяна бюджета на Община Велинград за 2016г., във връзка с преизпълнение на част от собствените приходи в частта на  данъчни, неданъчни приходи, дарения,  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №483/15.12.2016г.

 На основание чл.21, ал.1, т.10  от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК,  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:              Дава съгласие за ползване на краткосрочен банков [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №482/15.12.2016г.

 На основание чл. 21, ал.1, т. 8, т.11  от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.135, ал.1 и ал.4, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29             [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №481/15.12.2016г.

 На основание чл. 21, ал. (1), т.18 и чл. 27 от ЗМСМА, чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, във връзка с чл. 89 ал. 1, 3, 5 от Закон за гражданската регистрация,  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №480/15.12.2016г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29             Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №478/15.12.2016г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод за водоснабдяване на УПИ „За отглеждане на животни” в м.”Благовото”, землище Велинград. На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал. 5 от ЗУТ, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №477/15.12.2016г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.73, ал.1, т.5 от ЗГ, чл.64 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №476/15.12.2016г.

На основание  чл. 21, ал. 1, т. (8) и т. (11) от ЗМСМА,в съответствие с Глава ІV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл. 64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, както и в съответствие с  чл.73, ал.1, т. 5 от ЗГ и [...]

Прочети Коментарите са изключени!