Archive | December, 2016

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 15.12.2016г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Питания и въпроси. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2017г. Докл.:инж.Б.Мандраджиев Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.09.2016г.-31.10.2016г. и решенията, които към 31.08.2016г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Р.Гарданска, Н.Видаркинска Приемане на правилник за устройството и дейността [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 2121

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д   З  А  П  О  В  Е  Д   №  2121 Велинград  05.12. 2016 година           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от НРПРУОИ на Община Велинград и във връзка с изпълнение на Решение №442/24.11.2016г. на Общински съвет-Велинград Н [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 452/24.11.2016 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за промяна предназначението на имот078019 м.”Калище” от „ливада” в УПИ „За жилищно строителство, търговия и услуги”. Ще се образува един урегулиран поземлен имот УПИ № ХІХ-19 – „За жилищно строителство, [...]

Прочети Коментарите са изключени!