Archive | March, 2017

ПРОЕКТ:ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2017г. – 2020г.

ПРОЕКТ:ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   2017г. – 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК 2016-2020г.

„РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ПАЗАРДЖИК“ 2016 – 2020 Г. 

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

     На основание чл.8,ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год. в  раздел VІІ.Продажби на общинска земя, т.3 По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС /прекратяване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 347  от  10.03.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-  план за  застрояване за УПИ  XI-698    в квартал  289  по плана на гр.Велинград, като в същия  се  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВA до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Велинград, град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35       СЪОБЩАВА на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си намерение с инвестиционен проект:     „ВОДОЕМ”В [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (приета с ПМС № 59 от 07.03.32003г, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003г., изм.и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012г.)   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,  гр. Велинград, бул. Хан Аспарух № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 281  от  08.03.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-  план за  регулация и застрояване  за част от УПИ  XX- За озеленяване в кв. 402 по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Оздравителен план Велинград

Оздравителен план Велинград Приложение 1 Приложение 2-Финансов ефект 

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

 На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 283/08.03.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на план за застрояване за урегулиран поземлен имот № І-6547,6548 в квартал № 478 по плана на гр. Велинград, като се предвижда ново застроително петно – свободно застрояване с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол №2

Протокол №2

Прочети Коментарите са изключени!