Archive | March, 2017

РЕШЕНИЕ №43/23.02.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Приема Отчет на МКБППМН за 2016г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Културен календар на Община Велинград за 2017г.

Културен календар на Община Велинград за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №41/23.02.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:             Приема Годишна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №40/23.02.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2017г в частта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №39/23.02.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.8  и т.2 от ЗМСМА, чл.52, ал.3 и ал.4 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Приема изменение в РАЗДЕЛ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №38/23.02.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.2а, ал.2 от Закон за водите, чл.26, ал.2, чл.31, чл.32, чл.33 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №37/23.02.2017г.

Общинският съвет, след като обсъди предложението на Председателя на Общински съвет – Велинград, след станалите разисквания и с оглед становището на ресорните постоянни комисии, счита, че са изложени мотиви, които изцяло споделя,  на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8  и чл. 11 от Закона за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017- 02-23

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отмяна разпоредбата на чл.66 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Велинград на ОбС – Велинград.РЕШЕНИЕ №37 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №38 Докл.:Н.Видаркинска Изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „СИП и ТИЦ”. РЕШЕНИЕ №39 Докл.:В.Мешков, инж.Б.Станудин [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №42/23.02.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и чл.18, ал.1, ал.2, т.7 от Закона за закрила и Развитие на културата и след обсъждане на културния календар за 2017г. на заседание с представители на културните институции и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!