Archive | September, 2017

Обявление

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ  Заповед  1275 от 21.09.2017 г. на   Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИ?РЗ за УПИ  II -21  III – 22  кв.З по плана на с.Долна Дъбева , общ.Велинград. ? проекта за ЧИПР дворищната регулация се изменя , като вътрешните регулационни линии на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1235/12.09.2017 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:      Изработване на на ПУП за изработване на ЧИ на влязъл в сила ПЗ  за  УПИ LIX  по плана на Стопанския двор №1 гр.Велинград,а именно:    По молба [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28. 09. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Упълномощаване на представителя на Община Велинград в „МБАЛ – Пазарджик“ АД да гласува по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите.      Докл.:инж.Б.Мандраджиев Изпълнение на задачата, възложена на комисията избрана с Решениеа №260/08.08.17г. на ОбС – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1236/12.09.2017 на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ XIV-3064 в кв. 114 по плана на гр. Велинград, като: 1. С [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3     ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1190/01.09.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „инспектор”, Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” Дирекция “Инвестиции, архитектура и градоустройство”             І. Таблица за преценка на представените документи от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3  ПРОТОКОЛ               за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1189/01.09.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „началник на отдел в община и район”, Отдел “Икономическа политика”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Общински съвет – Велинград активно се включи в инициативата ” Да изчистим България заедно”

     Общински съвет – Велинград активно се включи в инициативата ” Да изчистим България заедно” като почисти парк “Вельова баня” в района на площадката за скейтборд.  .

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!