Archive | September, 2017

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1231/12.09.2017 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за частично изменение на плана за регулация и застроявяне на УПИ- Х да се даде отреждане „Молитвен дом”. По този начин се образува следния нов УПИ: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС към месец Август 2017г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проекто решение

Изменя и допълва Решение № 431/17.11.2016 г., взето с протокол № 17, точка 5 на Общински съвет – Велинград проведено на 17.11.2016 год., като решението придобива следния текст: 1. „Път PAZ 1062/ BGL 1350, п.к. II-84- Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава-/III-843/, в участъка Кръстава – /III-843, м. Грънчарица/”, с имоти по КВС пл.№№ попадащи в горски територии по землища [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед № 1232/12.09.2017 г. на Кмета на община Велинград се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила  подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № VІІІ-3874 в кв. 84 по плана на гр. Велинград, така [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 15 СЕПТЕМВРИ – НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2017- 2018 ГОДИНА

Уважаеми ученици, учители и директори, Обръщам се към Вас, както и към всички онези всеотдайно ангажирани с българското образование, за да Ви поздравя от името на Общински съвет-Велинград и лично от мое име по случай старта на новата учебна 2017-2018г.! Нека първият учебен звънец постави началото на една нова учебна година, изпълнена с мъдрост, стремеж [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год. в част VІІ.Продажби на общинска земя, т.3 По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост

Прочети Коментарите са изключени!

ВЕЛИНГРАД КАТЕГОРИЧЕН – НЕ НА РАЗРАБОТВАНЕТО И ДОБИВАНЕТО НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД! ТУРИЗЪМ И РАЗВИТИЕ НА МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ- ТОВА СА ВЗАИМНОИЗКЛЮЧВАЩИ СЕ И НЕСЪВМЕСТИМИ ДЕЙНОСТИ!

     За пореден път Велинград категорично се обяви против рудодобива – това стана на среща (04.09.2017г.),  инициирана от Кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев, имаща за цел да затвърди ясната позиция на местната власт, относно недопускането на рудодобив, което е в остър противовес с политиката, която неотлъчно се следва, а именно градът да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!