Archive | September, 2017

НАРЕДБА за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград Отменена с РЕШЕНИЕ №6/25.01.2018г.

Отменена с Р Е Ш Е Н И Е №6/25.01.2018г. Н А Р Е Д Б А за реда за придобиване, разпореждане и управление  на общинското имущество на Община Велинград Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. С   тази   Наредба   се   определя   редът   за  управление,   придобиване   и разпореждане с имуществото, собственост на Община Велинград и конкретните правомощия на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 .(1) С тази Наредба се определят условията и реда за придобиването в собственост, управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа на Община Велинград (2) Наредбата не се прилага за: селскостопанските пътища, осигуряващи достъп [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т      В Е Л И Н Г Р А Д     Н  А  Р  Е  Д  Б  А      ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД     ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1190/01.09.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия: 1.Конкурс се обявява  за длъжността:”инспектор” Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” Дирекция [...]

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017 год. в част VІІ.Продажби на общинска земя, т.1.По чл.35, ал.1/публични търгове и конкурси/ от ЗОбС   с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е     ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1189/01.09.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!