Archive | November, 2017

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

       СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД     [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Община Велинград, чрез настоящото публикуване, уведомява за откриване на производство за издаване на акт за одобряване на план – сметка  за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 година. Определя се форма за участие в производството по издаване на акта чрез писмени предложения [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ от май до октомври 2017г.

Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ от май до октомври 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1577/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № VІ-5096 в квартал № 43 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1580/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № V-6536-„За басейн”, № VІ-4763,6537-„За обществено обслужване, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1577/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № VІ-5096 в квартал № 43 по плана на гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 16/12.01.2017 г. на  Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-план за изменение  регулацията и застрояването на УПИ ІІ-80 ,кв.42 по плана на с.Драгиново  така [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка с ъс Заповед № 1132 /18.08.2017 г. на  Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.145 – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинското имущество на Община Велинград

Съобщение Проекто решение Предложенение Частична оценка

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Октомври 2017г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!