Archive | November, 2017

РЕШЕНИЕ №363/26.10.2017г.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал. (2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №362/26.10.2017г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА, чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.27, ал.(3) от ЗУТ, становище на главен архитект и във връзка с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ, не проведена процедура по чл.111 от ЗТСУ(отменен) и чл.16, ал.(5) от ЗУТ, липса на Решение на комисия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №361/26.10.2017г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.(2) от ЗОС, чл. 6, ал. (1) и ал. (3) от ЗОС и § 4, ал.(5), т.6г от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” [...]

Прочети Коментарите са изключени!