Archive | February, 2018

РЕШЕНИЕ №24/25.01.2018г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, л.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Доклад и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №23/25.01.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.6, ал.1, точка а и ал.4 от Наредбата по чл.8 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №22/25.01.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.6, ал.1, точка а и ал.4 от Наредбата по чл.8 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №22/25.01.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.13г от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №21/25.01.2018г.

На основание чл.137, ал.1, т.4 и т.7, чл.147, ал. 2 от Търговски закон, чл.11, ал.1, т.4, т.11, т.16 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, чл.21, ал.1, т.8, т. 3 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.6, ал.2 и ал.3, чл.14, ал.7 [...]

Прочети Коментарите са изключени!