Archive | March, 2018

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

№ по ред Наименование на търговското дружество Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество 1 МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД Регистрирана в ТР – Фирмено дело 1274/2000 год. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба урежда правилата за местните изисквания, ограничения и забрани, свързани с движението на пътни превозни средства (ППС) и пешеходците по улиците (пътищата), отворени за обществено ползване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6 ал.9, т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. „ВИП 2005“ ООД, с адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, к-с ВИП Стил, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.03.2018 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.69, ал.3 от Наредба за управление на общинските пътища в Община Велинград. Докл.:инж.Б.Мандраджиев Оттегляне на оспорена по съдебен ред разпоредба на чл.56, ал.1, т.1 и §4 от Наредба за организацията и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 289/09.03.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-2907-„За промишлен цех”, УПИ VIII-„За търговия и услуги” и УПИ IX-„За търговия и услуги” в кв.115 по плана на град Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Процедура за избор на Съвет на децата

Процедура за избор на Съвет на децата

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Февруари 2018 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград

Решение № 52/22.02.18г. Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!