Archive | October, 2018

РЕШЕНИЕ №318/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Изменя обект „„Проектиране, авторски надзор и изграждане фонтан при „Кооперативен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №317/25.10.2018г.

Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Велинград. На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.10, във връзка с §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №316/25.10.2018г.

. На  основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2 , т.2 от ЗУТ и & 8 от ЗУТ и във връзка  с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №315/25.10.2018г.

  На  основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал. 2, т.1 и т.4 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №314/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №313/25.10.2018г.

На  основание чл.21 ал.1, т.8  от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г.  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №312/25.10.2018г.

Относно:   откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно  наддаване на магазин №3 /с предназначение за търговия и услуги/ със застроена площ 24,5 кв.м. /двадесет и четири цяло и пет/, находящ се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/, съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр.Велинград за срок от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №311/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7  от  ЗОС, чл.28, ал.1, ал.1 и ал.2 от  Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №310/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС , чл.23, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №309/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой гласове «не гласувал» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 1 27 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Дaва съгласие за сключване на анекс към договор [...]

Прочети Коментарите са изключени!