Archive | October, 2018

РЕШЕНИЕ №271/27.09.2018г.

На  основание  чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.2 и чл.12, ал.1 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията и след проведеното  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 16 0 5 21 29 Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №270/27.09.2018г.

На  основание  чл. 21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Изменя Решение №21/17.12.2015г., относно Избор на комисия по Етичен кодекс, като [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №269/27.09.2018г.

На  основание  чл. 21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Допълва т.2 на Решение №164/31.05.2018г.: „Постоянната комисия за противодействие на корупцията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2018-09-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Допълнение на Решение №164/31.05.2018г. относно изменение в състава на ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.РЕШЕНИЕ №269 Докл.: инж.А.Мареков Изменение на Решение №21/17.12.2015г. относно избор на комисия по Етичен кодекс. РЕШЕНИЕ №270 Докл.:инж.А.Мареков Преструктуриране на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №271 Докл.:Т.Янков Провеждане на обществено обсъждане на тема –визия [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал. 10, т.1 и т.2  от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.   ВКТВ ЕООД, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, ул. „Академик Иван Павлов“ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Юрий Георгиев Чешитев с адрес: град Велинград, ул. „Никола Вапцаров“ №23   СЪОБЩАВА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/

Открита процедура по ЗОП с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/ Протокол Съобщение Решение, протоколи Решение

Прочети Коментарите са изключени!