Archive | February, 2019

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.2 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид   декларация № 1 / 05.06.2018 г Неделко Иванов Шаламанов Главен инспектор  Изтегли № 2 / 05.06.2018 г Тодор Николов Семерджиев Инспектор Изтегли № 3 / 05.06.2018 г Стоян Атанасов Дулев Управител на ЗЖ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация за имущество и конфликт на интереси по чл.35, ал.1, т.1 за 2018г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗПКОНПИ Входящ №/дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид   декларация №  66 / 06.06.2018 г Боряна Велкова Петричева Директор ДГ“Слънчице“  Изтегли  №  68 / 06.06.2018 г Величка Славчова Манева Директор ДГ“Еделвайс“  Изтегли  №  78 / 06.06.2018 г Маргарита Стоева Узунова Директор ДГ“Детски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет

Отчет ЗЕЕ 2018

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Януари 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 26, ал. 2 и чл. 31-33 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект:План за развитие на социалните услуги

Проект: План за развитие на социалните услуги 

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение КЕИ 

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 226/11.02.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване /на основание §8 от ЗУТ/ за УПИ І-816 и УПИ ІІ-837 в кв.96 по плана на с.Драгиново, Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 224/11.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на план за регулация на основание §8 от ЗУТ за УПИ VІІ-178 в кв.48 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.           С проекта за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №225/11.02.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХLІІ-961, УПИ VІІ и улица с о.т.1002-1003 в кв.65 по плана на с.Драгиново,Община Велинград.         С проекта за [...]

Прочети Коментарите са изключени!