Archive | February, 2019

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 178/04.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застройка съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ІІІ-403, ІV-404,1377-„ЖС, търговия и услуги“ и VІ-402,1378 в кв.32 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 242/11.02.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ LХІІІ-1015,1202 в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, област Пазарджик.         С проект за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протоколи за измерването на въздуха

КАВ_1_Велинград КАВ_2_Велинград КАВ_3_Велинград Протокол_10-0597_имисии_Велинград_2018 Протокол_10-0598_имисии_Велинград_2018

Прочети Коментарите са изключени!

АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019 год.  в част :   VІІ.Продажби на общинска земя.   3.По чл.36, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода от 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода от 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 222 от 08.02.2019г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – СХЕМА ЗА ТРАСЕ-  НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (ВЛ НН) ПО УЛИЦА С о.т.147-181-180 ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА  СЪЩЕСТВУВАЩА ВЛ НН ПРЕЗ УПИ III-303 В [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект! Общ устройствен план на гр. Велинград,с. Драгиново и землищата им

Проект! Общ устройствен план на гр. Велинград,с. Драгиново и землищата им Информация за преценяване необходимостта от екологична оценка Искане за преценяване необходимостта от екологична оценка

Прочети Коментарите са изключени!

БЮДЖЕТ

1.БЮДЖЕТ 2019 2. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 3. РЕШЕНИЕ № 34 4. ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ 5. КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 6. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ_2019 7.Приложение № 1 План-график за разпл. на просроч задълж към ФО-1 от 2019 г. 8.Приложение № 2 Справка за ставки на данъци към ФО-1 от 2019 г. 9.Приложение № 3 Информация за план-сметката по чл 66 от ЗМДТ към ФО-1 от 2019 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал. 10, т.1 и т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Кмета на Община Велинград СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по чл.127 ал.1 от ЗУТ на 1.ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  НА ГР.ВЕЛИНГРАД И С.ДРАГИНОВО И ЗЕМЛИЩАТА ИМ” (със съответните схеми към него), изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ, одобрени с Решение №131/27.04.2017г на Общински съвет-Велинград 2.”ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА [...]

Прочети Коментарите са изключени!