Archive | February, 2019

РЕШЕНИЕ № 2/31.01.2019г.

На основание  чл.52, ал.1, чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г. и МС №344 от 21.12.2018г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019г. и Наредбата за условията и реда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 179/04.02.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 1236 в кв.20а по плана на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.            С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград

1.ДОКЛАД за цялостна предварителна оценка на въздействие 2.Доклад по чл.55,ал.1 от Указ№883 от 24.04.1947 3.Мотиви 4.Проект за решение 5. Доклад 6.Резюме за цялостна предварителна оценка на въздействие 7.Съобщение 8.Проект на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград 9.Справка за постъпили предложения по Наредба за условията и реда за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал. 10, т.1 и т.2  от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Кмета на Община Велинград   СЪОБЩАВА   на засегнатото [...]

Прочети Коментарите са изключени!