Archive | March, 2019

Съобщение

Съобщение  

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

  О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС                   На основание Заповед №431/22.03.2019 година на Кмета на община Велинград: – На 10.04.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/

Договор Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.26 ,АЛ.5 ОТ ЗНА

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходните на територията на община Велингра

1. Доклад 2. Консолидирана версия на наредбата 3.Мотиви 4.Обявление 5.Проект за решение наредба ЗДП 6.ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 7. Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 348/11.03.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ VІ в кв.99 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград.         С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.03.2019 г. /четвъртък/ от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е        ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища в гр.Велинград” пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.Докл.В.Атанасов Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 349/11.03.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-Съгласно приложените идейни скици, целта на проекта е да бъде изменена регулацията на УПИ VІ-общ., VІІ-общ., VІІ-общ., ХІІ-общ. и ХІІІ-общ., кв.3, така че проектните вътрешните регулационни граници да [...]

Прочети Коментарите са изключени!