РЕШЕНИЕ №241

протокол №8.

                                                       ОТНОСНО:Продажба на МПС собственост на

                                                                          „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, т.6 от ЗОС, чл.40, ал.4, т.5 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване по начална цена определена от лицензиран оценител, Колесен трактор ЮМЗ 6АЛ ДКН РА3192ЕЕ, зав. №3280 и двигател №5060023, оборудван с багерно устройство БХ 032, инв.№650 собственост на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

         2.Упълномощава Управителя на „ВКТВ” ЕОООД да извърши всички законови действия по извършване на процедурата и подпише Договорите за покупко-продажба по достигнатите от търга цени.

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                       /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply