РЕШЕНИЕ №246

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

 

ОТНОСНО:Годишен доклад за 2007г.  на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

         На основание чл. чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.3 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Приема годишен доклад на независим одитор за дейността на „МБАЛ – Велинград” ЕООД за 2007г..

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                       /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply