РЕШЕНИЕ №247

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

  

 ОТНОСНО:Определяне представител –делегат в Сдружение „Толерантност”.

         На основание чл. чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал.1 от Устава на Сдружение „Толерантност” и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Определя представител – делегат на Община Велинград в Сдружение „Толерантност” – Мустафа Хюсеин Бухов с ЕГН- ………….., л.к.№ 133291004 издадена на 18.12.2001г.от РПУ – Пазарджик.

 2.Дава съгласие при необходимост представителя на Общината да преупълномощава друго лице, което да представлява Община Велинград в Сдружение „Толерантност”.

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                       /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply