РЕШЕНИЕ №253

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

 

ОТНОСНО:Промяна на източна улична рег. линия в кв.233 на гр.Велинград.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1, §7от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

     1.Разрешава промяна на източната и южната улична регулационна линия на улица с осови точки 2058А-2062-2061-2010 по плана на гр.Велинград, като я поставя в съответствие със западните имотни граници на имоти пл.№№1545, 7643, 1550, 1551, 1554, 1556, 1565, 1564, 1601, 1602, 1603, 7721, 1606, 1604 и 7741 в кв.233 по плана на гр.Велинград.

     2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                       /Б.Голомехов

Все още няма коментари.

Leave a Reply