РЕШЕНИЕ №255

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

    

  ОТНОСНО:Отстраняване на техническа грешка в Решение №38/14.02.08г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

     Коригира Решение №38 от 14.02.2008г., както следва:

     1.В абзаца „ОТНОСНО: Промяна на улична регулация в кв.380 на гр.Велинград.”, числото „380” се коригира на „384”.

     2.В т.1 на решението коригира „кв.380” на кв.”384”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                  /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply