РЕШЕНИЕ №259

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

ОТНОСНО:Ликвидиране на съсобственост в кв.3443 на гр.Велинград.

     На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността 267/727ид.ч. от УПИ №VІ-2387 с обща площ 727кв.м., находящ се в кв.3443 по плана на гр.Велинград, чрез продажба на общинската част на Ангел Иванов Петаков и Минчо Бонев Георгиев, след одобряване на оценката от ОбС – Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply