РЕШЕНИЕ №260

     От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

                                                      ОТНОСНО:Изменение на Решение №144/07г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         І.Изменя Решение №144/26.04.2007г. както следва:

         1.Дава съгласие за отдаване под наем за срок от пет години чрез конкурс на следния общински недвижим имот: обект „Кафе-бар”, съставляващ част от І-ви етаж на сграда, построена в УПИ ХХІ в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, в който етаж – ПОС се помещава ОП „Център за малък и среден бизнес”, с начална цена, съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти.

         2.т.2 и т.3 се заличават.

3. Определя за членове в комисията по провеждане на конкурса, следните общински съветници:

  • Васка Милушева
  • Златко Златанов
  • Георги Чинков
  • Екатерина Каферинова

Резервни членове: Владимир Коцев и Мехмед Талипов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply