РЕШЕНИЕ №262

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

       

ОТНОСНО:Продажба на общинска зем.земя  в м.”Благовото”.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.40, ал.1, т.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.4а, ал.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр.13 от 2007г./ и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

0

21

3

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Не разрешава продажбата на земеделски имоти частна общинска собственост в землището на гр.Велинград по цена определена от лицензиран оценител на следните лица ползващи ги с договор под наем:

  • Имот №033045 – площ 2дка, мест.”Благовото” на Ценко Петров Дрънков с ЕГН-………….., наемател от 2005г. съгласно договор №471;
  • Имот №033052 – площ 1,293дка, мест.”Благовото” на Исмаил Мустафов Газаренов с ЕГН-……………., наемател от 2005г. съгласно договори №20 и №237.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply