РЕШЕНИЕ №263

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

ОТНОСНО:Отдаване под наем чрез конкурс на общ.земя в кв.172 на гр.В-д.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.1 е ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез конкурс на общинска земя, с площ 42кв.м., находяща се в УПИ ХІ за озеленяване, кв.172 по плана на гр.Велинград, на ъгъла на ул.”Юндола” и ул.”Бачо Киро”, публична общинска собственост за срок от пет години. Павилиона да е съобразен с новата визия и предназначението остава същото „за продажба на плод и зеленчук”.

2.Определя начална месечна наемна цена за имота в размер на 185лв. /сто осемдесет и пет лева/ без ДДС.

3.Определя за членове на комисията по провеждането на конкурса следните общински съветници:

  • Васка Милушева
  • Златко Златанов
  • Георги Чинков
  • Екатерина Каферинова

Резервни членове: Владимир Коцев и Мехмед Талипов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply