РЕШЕНИЕ №265

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

                                                     

 ОТНОСНО:Опрощаване на задължения.

     На основание чл.9, ал.1 от Указ за опрощаване на несъбираеми дългове на държавата и след проведеното гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Предлага на господин Президента на Р България да упражни правомощията си по  чл.98, т.12 от Конституцията на Република България като опрости задължението на г-жа Мария Генадиевна Доспатска от с.Грашево, Община Велинград, обл.Пазарджик, произтичащо от глоба в размер на 500лв., наложена по дела НАХД №524/2007г. по описа на РС – Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply