РЕШЕНИЕ №268

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 06.06.08г. с протокол №8.

 

ОТНОСНО:Учредяване безвъзмездно право на ползване в кв.34 на гр.В-д за НЧ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велинград.

     На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от ЗОС, §3 от Закона за народните читалища и след проведеното поименно  гласуване с

 

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Учредява безвъзмездно право на ползване на УПИ №VІІ-културен дом в кв.34 по плана на гр.Велинград на Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий” – Велинград с БУЛСТАТ №000343166. Правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да подпише договора за учредяване правото на ползване с Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий” – Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply